Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2018

20:19

October 25 2017

freakish
15:20
9209 117c 390
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viavstane vstane
freakish
15:11
0663 cc0b 390
Reposted fromklaudialucja klaudialucja viavstane vstane
freakish
15:11
6320 2610 390
Reposted frompeptodowicz peptodowicz viavstane vstane
freakish
15:11
6735 dab1 390
Reposted fromnyaako nyaako viavstane vstane
freakish
15:10
Kiedy ucichnie sztorm, nie będziesz pamiętała, jak go przeszłaś i jak to się stało, że przetrwałaś. Właściwie nie będziesz nawet pewna czy to już naprawdę koniec, ale o jednym możesz być absolutnie przekonana - gdy pokonasz nawałnicę, nie będziesz już tą samą osobą, którą byłaś, zanim nadszedł sztorm. O to właśnie chodzi w sztormach.
— Murakami
Reposted fromwaflova waflova viavstane vstane
freakish
15:10
4785 5962 390
Reposted fromnyaako nyaako viavstane vstane
freakish
15:11
0663 cc0b 390
Reposted fromklaudialucja klaudialucja viavstane vstane
freakish
15:11
6320 2610 390
Reposted frompeptodowicz peptodowicz viavstane vstane
freakish
15:11
6735 dab1 390
Reposted fromnyaako nyaako viavstane vstane
freakish
15:10
Kiedy ucichnie sztorm, nie będziesz pamiętała, jak go przeszłaś i jak to się stało, że przetrwałaś. Właściwie nie będziesz nawet pewna czy to już naprawdę koniec, ale o jednym możesz być absolutnie przekonana - gdy pokonasz nawałnicę, nie będziesz już tą samą osobą, którą byłaś, zanim nadszedł sztorm. O to właśnie chodzi w sztormach.
— Murakami
Reposted fromwaflova waflova viavstane vstane
freakish
15:10
4785 5962 390
Reposted fromnyaako nyaako viavstane vstane
12:32
12:32
12:32
12:32
12:32
12:32
12:32
12:32
Can't help but wonder
pasaż Róży. Łódź, Poland
Reposted bykaat kaat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl